top of page

Đổi phiếu quà tặng

Điều khoản và Điều kiện cho Phiếu quà tặng Đăng ký tài khoản tại GreenSys
 

Những Điều khoản và Điều kiện ("Điều khoản") này áp dụng cho Phiếu quà tặng Đăng ký thành viên GreenSys ("Phiếu") do Công ty cổ phần GreenSys cấp. Khi mua hoặc sử dụng Phiếu, bạn đồng ý tuân theo những Điều khoản này.

Đủ điều kiện

 • Phiếu chỉ có thể được đổi bởi cá nhân từ 18 tuổi trở lên.

Đổi phiếu thưởng

 • Voucher có giá trị trong thời hạn thành viên được chỉ định như được ghi trên Voucher.

 • Để đổi Phiếu thưởng, hãy truy cập trang web greensys.io/voucher và làm theo hướng dẫn được cung cấp.

 • Việc kích hoạt tư cách thành viên phải tuân theo các điều khoản và điều kiện thành viên tiêu chuẩn của GreenSys Corporation.

 • Voucher có giá trị trong thời hạn thành viên được chỉ định như được ghi trên Voucher.

 • Để đổi Phiếu thưởng, hãy truy cập trang web GreenSys và làm theo hướng dẫn được cung cấp.

 • Việc kích hoạt tư cách thành viên phải tuân theo các điều khoản và điều kiện thành viên tiêu chuẩn của GreenSys Corporation.

Hạn sử dụng Phiếu

 • Mỗi Phiếu có một ngày hết hạn duy nhất. Ngày hết hạn được ghi trên Phiếu.

 • Không thể đổi Phiếu hoặc gia hạn sau ngày hết hạn.

Quyền lợi

 • Các quyền lợi của Đăng ký thành viên, bao gồm quyền truy cập vào dịch vụ và tài liệu, phải tuân theo các điều khoản và điều kiện đăng ký thành viên tiêu chuẩn của Công ty cổ phần GreenSys.

Không chuyển nhượng

 • Phiếu không thể chuyển nhượng và chỉ có thể được đổi bởi cá nhân có tên trên Phiếu.

Không có Giá trị Tiền mặt

 • Phiếu không có giá trị tiền mặt và không thể đổi thành tiền mặt hoặc bất kỳ hình thức tín dụng nào khác.

Mất phiếu

 • Công ty cổ phần GreenSys không chịu trách nhiệm đối với việc mất, đánh mất, bị hỏng hoặc hủy hoại Phiếu.

Hoàn tiền và Hủy bỏ

 • Phiếu không thể hoàn tiền sau khi mua.

 • Việc hủy bỏ Đăng ký thành viên tuân theo các quy định và điều kiện hủy bỏ của Công ty cổ phần GreenSys.

bottom of page