top of page

Terms of Use

Please read the Terms of Use (the “Terms”) set forth below, as they apply to your access and use of our products and services, including our various websites, mobile application, APIs, email notifications, applications buttons and widgets (referred to as “Services”), and any information, text, graphics, photos or other materials uploaded, downloaded or appearing on the Services (collectively referred to as the “Content”). your access to and use of the Services signifies your acceptance of these Terms of Use and agreement to be bound by them and any and all other applicable terms referenced herein absolutely.


These Terms and conditions govern you, the user of the Services (“you” or “user”) access and use of the application, website, content and services (collectively, the “Services”) provided by GreenSys Corp. (“GreenSys”, “we”, “us”, or “our”). In using the Services, you agree to be bound by the Terms as set forth below. If you do not accept these Terms you may not access or use the Services. GreenSys and you may also be referred to individually as a “Party” or together as the “Parties.”

Điều khoản sử dụng PDF (VN)

I. Collection of Information

Information You Provide to Us

We collect information you provide directly to us. For example, we collect information when you fill out a form, request to be a Carrier, Shipper, or Partner, log in to your GreenSys account, submit or accept a Shipment request, request customer support, or otherwise communicate with us. This information may include name, company name, email address, phone number, address, financial information, video and call recordings, insurance information, service ratings and reviews, and any other information you choose to provide.

Information We Collect When You Use the Services

When you use the Services, we collect additional information about Shipment requests and how they are fulfilled, including the following:

Chủ hàng

Nếu bạn là Người gửi hàng và gửi yêu cầu đơn hàng, chúng tôi sẽ thu thập một số chi tiết nhất định liên quan đến việc bạn gửi, bao gồm ngày và giờ yêu cầu của bạn, địa chỉ xuất xứ và điểm đến, mô tả về hàng hóa được vận chuyển, giá cước và các thông tin khác về đơn hàng.

​Nhà vận tải

 Nếu bạn là Nhà vận chuyển, chúng tôi thu thập thông tin về giá thầu của bạn đối với yêu cầu đơn hàng cũng như thông tin về sở thích làn đường của bạn, chấp nhận và thực hiện bất kỳ yêu cầu đơn hàng nào, bao gồm thông tin tài chính, phương tiện và tài xế.

Tài xế

Nếu bạn là tài xế vận chuyển hàng hóa thay mặt cho Hãng vận chuyển, chúng tôi có thể thu thập thông tin về chuyến đi của bạn để thực hiện yêu cầu Gửi hàng. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về vị trí của bạn và về các tài liệu bạn tải lên, như được mô tả bên dưới.

Đối tác

Nếu bạn là nhà môi giới, trung gian hoặc bên thứ ba khác hợp tác với GreenSys (“Đối tác”), chúng tôi có thể thu thập thông tin về bất kỳ yêu cầu Lô hàng nào, thông tin xuất xứ và điểm đến, thông tin khách hàng, mô tả hàng hóa được vận chuyển, giá cước, địa chỉ email, và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn cung cấp.

bottom of page